Księgowość

Nasze biuro rachunkowe działa w oparciu o Certyfikat Księgowy Nr 11402/2005, wydany w 2005 roku przez Ministra Finansów, nadający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A., co gwarantuje Państwu finansowe bezpieczeństwo.

Naszym Klientom oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych, Ewidencji na potrzeby podatku VAT. Księgi prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przygotowujemy okresowe sprawozdania finansowe, statystyczne oraz deklaracje podatkowe. Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia.

Klientami naszego biura są spółki prawa handlowego, spółki osobowe, spółdzielnie, organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Świadcząc usługi księgowo-podatkowe stawiamy na rzetelność i indywidualne podejście do Klienta.

Usługi świadczymy w siedzibie naszego biura (także poprzez zdalne połączenie z serwerem klienta) lub w siedzibie Klienta.


Oferujemy Państwu:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości poprzez bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale, wprowadzenia, informacji dodatkowej
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, ustalanie wysokości rozliczeń z tytułu VAT oraz przygotowanie okresowych deklaracji do rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie okresowych deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie okresowych deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • sporządzanie informacji sprawozdawczych do NBP,
 • sporządzanie deklaracji do Urzędów Celnych,
 • sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, środków transportu,
 • wypełnianie deklaracji i rozliczanie opłat środowiskowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • weryfikację otrzymanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i prawnym celem usunięcia uchybień,
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje,
 • sporządzanie pozostałych deklaracji podatkowych według potrzeb Klienta.

Cennik usług dotyczących obsługi księgowo-kadrowej działalności gospodarczej:

• prowadzenie ksiąg handlowych od 471,54 zł + VAT
• prowadzenie książki przychodów i rozchodów od 105,69 zł + VAT
• prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego od 97,56 zł + VAT
• obsługa martwych spółek prawa handlowego od 203,25 zł + VAT
• obsługa ksiąg handlowych fundacji, stowarzyszeń od 341,46 zł + VAT
• konsultacje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej / 1h 65,04 zł + VAT
• rozliczenie kadrowo-płacowe pracownika od 29,27 zł + VAT
• rozliczenie umów zleceń lub umowy o dzieło – od 18,70 zł + VAT
• zwrot VAT od materiałów budowlanych – od 170,73 + VAT
• roczne rozliczenia podatkowe od 32,52 zł + VAT
• zmiana danych w Urzędzie Skarbowym, ZUS, Urzędzie Miejskim 25,00 zł + VAT
• prowadzenie i rozliczanie amortyzacji środków trwałych w cenie obsługi księgowej
• pełnienie obowiązków służby BHP od 121,95 zł + VAT
• sporządzenie oceny ryzyka zawodowego od 81,30 zł + VAT
• szkolenia wstępne BHP pracowników od 44,72 zł + VAT
• szkolenia okresowe BHP pracowników od 44,72 zł + VAT

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.