Księgowość, a rachunkowość- różnice

kalkulator, ołówek, rachunki

Pojęcia księgowość i rachunkowość często stosowane są zamiennie, jednakże nie są to synonimy. To dwa odrębne pojęcia, w przypadku których występują istotne różnice. Księgowość to swoisty język biznesowy, który służy do rejestrowania transakcji w księgach rachunkowych. Z kolei rachunkowość ma szerszy charakter i odnosi się do analizy ekonomicznej.

Czym jest księgowość?

Księgowość jest jednym z elementów rachunkowości. Jest to formalny system rejestracji transakcji kupna i sprzedaży, inwestycji, kosztów innych niż płace pracowników czy też podatki. Polega na prowadzeniu i kontrolowaniu ksiąg rachunkowych podmiotu, przeprowadzaniu wycen aktywów i pasywów, sporządzaniu zestawień obrotów i sald, przygotowywaniu i składaniu deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych.

Księgowość jest niezbędna w każdym przedsiębiorstwie, określa obowiązki przedsiębiorcy, regulacje podatkowe i wymagane dokumenty. Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi księgowości w Białymstoku. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, zapoznaj się z naszą ofertą.

Cechy charakterystyczne rachunkowości

Rachunkowość to system ewidencji zdarzeń gospodarczych. To wprowadzanie do systemu informacji o przychodach oraz kosztach poniesionych przez przedsiębiorcę. Dzięki temu za pomocą odpowiednich metod możliwe jest uzyskanie informacji o kondycji finansowej podmiotu. Rachunkowość umożliwia podejmowanie decyzji. Analiza wyników działalności i przyszłych prognoz, pozwala na realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Księgowość i rachunkowość różnią się między sobą, choć są ze sobą związane. Ważne jest, by księgowość była prowadzona w sposób zgodny z rachunkowością. W przypadku nieprawidłowej ewidencji kosztów czy przychodów nie będzie możliwe przeprowadzenie adekwatnej analizy finansowej w ramach rachunkowości.